Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 02/04/2021

Privacy
 1. Algemeen
  Geert Van Lierde beschermt je privacy conform de Algemene Gegevensverordening (AVG). De AVG legt verplichtingen op aan professionele verwerkers van persoonsgegevens en kent rechten toe aan personen van wie de gegevens worden verwerkt. Geert Van Lierde verwerkt persoonsgegevens voor journalistieke en niet-journalistieke doeleinden. Dat onderscheid is belangrijk omdat tal van verplichtingen onder de GDPR niet van toepassing zijn op de ververwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden (cf. Art. 24 Uitvoeringswet GDPR). Zo hoeft er ook geen privacyverklaring te worden opgesteld wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt voor journalistieke doeleinden. Om die reden heeft voorliggend Privacybeleid dan ook enkel betrekking op de professionele verwerking van persoonsgegevens voor niet-journalistieke doeleinden.
 2. Op welke verwerkingsactiviteiten is dit Privacybeleid dan wel van toepassing?
  Geert Van Lierde is een erkend journalist van beroep die als zelfstandig journalist werkt voor diverse media en dat hoofdzakelijk rond de thema’s Belgisch bier, horeca, toerisme, mobiliteit en openbaar vervoer.
  Naast de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden verwerkt Geert Van Lierde ook gegevens voor niet-journalistieke doeleinden, met name:
  om contracten op te stellen en uit te voeren met opdrachtgevers. Geert Van Lierde gebruikt de gegevens voor het leveren van diensten en voor alle administratie die daarmee gepaard gaat. De gegevens worden ook gebruikt voor facturatie- en betalingsdoeleinden.
  om de dienstverlening te verbeteren. Dat gebeurt onder meer aan de hand van je feedback. Ook anonieme, geaggregeerde gegevens kunnen voor dat doel worden ingezet.
  om het journalistiek werk / journalistieke dienstverlening te promoten bij opdrachtgevers en lezers. Uiteraard gebeurt dit niet zonder toestemming.
  om de regelgeving na te leven. Zo is Geert Van Lierde wettelijk verplicht om bepaalde gegevens bij te houden in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.
  om misbruik of fraude te voorkomen en/of op te sporen. Zo kan Geert Van Lierde je gegevens gebruiken om (vermoedelijk) illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude (bijvoorbeeld met betaalmiddelen), evenals voor het handhaven van de algemene voorwaarden.
 3. Over Geert Van Lierde
  Geert Van Lierde is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Dat houdt in dat Geert Van Lierde zelf de doelen voor de verwerking bepaalt (zie punt 2) en daartoe middelen uittrekt.
  Onder vind je de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:
  Geert Van Lierde, met maatschappelijke zetel te Wolvenstraat 64, 1760 Roosdaal, ondernemingsnummer BE 0749328166, Tel.: 054320151, E-mail: geert.van.lierde@telenet.be
 4. Welke gegevens verwerkt Geert Van Lierde?
  Geert Van Lierde verwerkt enkel ‘gewone’ persoonsgegevens, daaronder val(len)(t) volgende categorie(ën) van persoonsgegevens wanneer je ze rechtstreeks deelt of wanneer je een beroep doet op de diensten van Geert Van Lierde:
  Identificatie-, contact- en betalingsgegevens. De gegevens die Geert Van Lierde in dit verband verwerkt zijn bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, gender en, indien van toepassing, facturatie- en betalingsgegevens.
  Geert Van Lierde vraagt niet meer persoonsgegevens op dan nodig om het beoogde doel te realiseren (zie punt 2).
 5. Aan wie kunnen je persoonsgegevens doorgegeven worden?
  Geert Van Lierde staat derde partijen niet toe om je gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden, tenzij je hiervoor toestemming geeft. Concreet worden je gegevens enkel gedeeld met volgende partijen:
  Leveranciers, onderaannemers en andere dienstverleners. Dit om – indien aan de orde – bepaalde diensten namens Geert Van Lierde uit te voeren. Concreet doet Geert Van Lierde een beroep op leveranciers om (marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-)diensten te leveren, om de dienstverlening te optimaliseren, creditcard-transacties te verwerken en fraude bij creditcard-transacties of andere betalingsmethoden te beperken, schulden in te vorderen, gegevens te analyseren en feedback van gebruikers te verwerken en te beheren. In ieder geval geeft Geert Van Lierde deze bedrijven enkel toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is. Geert Van Lierde eist van hen dat zij de nodige maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te eerbiedigen en die passend te beveiligen.
  Overheden. Het is ook mogelijk dat Geert Van Lierde persoonlijke gegevens deelt of doorgeeft aan overheden, om te voldoen aan de wet of in het kader van een juridische procedure of wettelijke verzoeken; om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of om de rechten en eigendommen van Geert Van Lierde te beschermen.
  Sociale media. De website van Geert Van Lierde laat toe dat je je registreert en aanmeldt met behulp van je Facebook- of Google-account, en dat je artikels en content kan delen op sociale media platformen. Wanneer je van deze mogelijkheden gebruikt maakt, deel je bepaalde gegevens met deze platformen. De verwerking van deze gegevens is uiteraard onderhevig aan het Privacybeleid van de respectievelijke platformen.
  Wanneer deze partijen gegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zorgt Geert Van Lierde ervoor dat je persoonsgegevens beschermd blijven zoals vereist onder de GDPR. Dit gebeurt door standaardclausules op te nemen in het contract met deze bedrijven, tenzij de verwerking plaatsvindt in een land dat door de Europese Commissie erkend is als een land dat passende gegevensbescherming biedt.
 6. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
  Geert Van Lierde houdt je gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verzameld. Dat neemt niet weg dat gegevens voor bepaalde tijd moeten worden bijgehouden om te voldoen aan bepaalde wetgeving.
 7. Wat zijn mijn rechten en hoe oefen ik mijn recht op gegevensbescherming uit?
  Het recht op privacy is een grondrecht. De AVG geeft je bepaalde rechten als je persoonsgegevens worden verwerkt. Je kan die uitoefenen door de verwerkingsverantwoordelijke te mailen (zie punt 3 voor contactgegevens).
  Recht van inzage
  Je hebt het recht om te weten of Geert Van Lierde je persoonsgegevens worden verwerkt. Desgevallend kan je ook inzage krijgen.
  Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om een rechtzetting van je gegevens te vragen, mocht blijken dat er bepaalde fouten zijn geslopen in je persoonsgegevens.
  Recht op gegevenswissing
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te wissen.
  Recht op beperking
  Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken.
  Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens op te vragen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  Recht van bezwaar
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens.
  Recht om toestemming in te trekken
  Je kan de toestemming die je Geert Van Lierde hebt gegeven te allen tijde intrekken. Toestemming intrekken kan even eenvoudig als toestemming geven: gaf je een opt-in voor een nieuwsbrief bijvoorbeeld, dan kan je je ook steeds uitschrijven via een uitschrijflink in elke ontvangen nieuwsbrief.
 8. Klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Je kan de GBA bereiken op volgend adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Voor meer info zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
 9. Wijziging van dit Privacybeleid
  Indien Geert Van Lierde je persoonsgegevens wil verwerken voor een ander doel dan oorspronkelijk aangegeven, verstrekt Geert Van Lierde je vóór elke verdere verwerking informatie over dat andere doel. In dit Privacybeleid vind je steeds de actuele stand van zaken. Tegelijk kun je ook de datum van de laatste wijziging terugvinden bovenaan dit document. Tegelijk wordt ook duidelijk aangeduid wat er precies gewijzigd werd. Belangrijke wijzigingen worden je steeds op voorhand meegedeeld.
Cookiebeleid

Het Cookie-beleid is voor het laatst aangepast op 04/04/2021

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Geert Van Lierde. U dient zich ervan bewust te zijn dat Geert Van Lierde niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar wordt verwezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Geert Van Lierde respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

HOSTING. Deze website wordt gehost bij Combell nv, met maatschappelijke zetel te Skaldenstraat 121, 9042 Gent, dat klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheert. De Privacy Policy van Combell is dan ook van toepassing op deze website. (https://www.combell.com/nl/over-combell/privacy-policy)

COOKIES. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Sommige cookies worden verwijderd wanneer je je browser afsluit (sessiecookies), andere blijven langere tijd op je computer staan, soms zelfs totdat je ze zelf verwijdert (permanente cookies).
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze websites niet correct functioneren wanneer de cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wij onderscheiden:

 • Functionele cookies bevatten info over bepaalde voorkeuren (taal, locatie, het te tonen aantal zoekresultaten. Deze functionele cookies zorgen ervoor dat je voorkeuren bewaard blijven bij een volgend bezoek van de site.
 • Analytische cookies informeren de beheerder van de site over het aantal (unieke) bezoeken, de meest bezochte pagina’s en andere onderdelen van de site, de tijdsduur van het bezoek, … De info helpt de beheerder om de site af te stemmen op de noden van de bezoeker. Om deze info te registreren, maakt de site gebruik van Google Analytics.
 • Social media cookies zorgen dat content op deze site kan worden gedeeld op sociale media via buttons. Dat kan alleen door gebruik te maken van social media cookies van de betreffende sociale media, meer bepaald Facebook, Twitter, LinkedIn en WhatsApp.

DOELEINDEN. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN. De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: Geert Van Lierde, Wolvenstraat 64, 1760 Roosdaal, 054320151, geert.van.lierde@telenet.be